Kişisel Veriler Aydınlatma Metni


İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Veriler Aydınlatma Metni Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İstanbul AYOSB Bölgesi 2. Sanayi Cadde No: 10 Tuzla İstanbul adresinde mukim FAYDASIÇOK HOLDİNG Anonim Şirketi (“Şirket” veya “FAYDASIÇOK HOLDİNG”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

Daha detaylı bilgi için FAYDASIÇOK HOLDİNG Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na bakabilirsiniz.

 1. İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:

 • Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, imza, vergi numarası, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, cinsiyet, medeni durum, kimlik belgesinde veya ehliyet fotokopisinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz;
 • E-posta, telefon numarası, cep telefonu, sosyal medya hesapları dahil iletişim bilgileriniz;
 • İkamet bilgisi, adres bilgisi, konum bilgisi dahil lokasyon bilgileriniz;
 • CV’ler (beraberinde gelen dernek ve vakıf üyeliği bilgileri), iş başvuru formu, iş mülakatlarında ilettiğiniz geçmiş eğitim ve meslek bilgisi, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifika bilgisi, transkript bilgileri dahil mesleki deneyim bilgileriniz;
 • İş Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi (Örn. maaş, SGK primleri, sicil numarası vs.) ve bunun dayanağı olan belgeler  (bordro vs.), avans nedeni, mesai saati, yıllık izin, yıllık izin dışındaki izin nedenlerinin bilgileri, performans değerlendirme raporları ve sonuçları, mesleki sertifika bilgisi, başarı bilgisi, disiplin soruşturmasındaki savunmalar, raporluluk bilgileri, tahsis edilen cihaz bilgileri, öğrenim durum bilgisi ve acil durum görevi bilgileri, unvan bilgisi, departman bilgisi, bağlı olduğu yönetici bilgisi, askerlik durum bilgisi, oda kayıt sureti, mesleki yeterlilik bilgisi, çalışan işlem bilgisi, kullanılan araç plakası dahil özlük bilgileriniz;
 • İcra bilgileri, sözleşmeler, vekaletnameler dahil hukuki işlem bilgileriniz;
 • Giriş-çıkış kayıtları, fotoğraf, video, işyerinin ve sistem odalarının CCTV kayıtları dahil fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz ve görsel ve işitsel kayıtlarınız;
 • IP adres bilgisi, Şirket interneti ve sistemleri üzerinde gezinti bilgileri, şifre, parola, erişim kayıtları bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;
 • Banka kartı, kredi kartı, hesap numarası, IBAN, maaş bilgileri, prim bilgisi, vergi ve yasal kesinti tutar bilgisi, borç-alacak bilgisi, vade bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz;
 • Çerez kayıtları dahil pazarlama bilgileriniz;
 • Adli sicil kaydı bilgisi dahil ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileriniz;
 • Kan grubu bilgisi, sağlık raporunda belirtilen bilgiler, engellilik durum bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri dahil sağlık bilgileriniz;
 • Kaza tutanağı, vaka bilgileri dahil olay tespiti bilgileriniz;
 • Dernek, vakıf, sendika üyeliği bilgileriniz;
 • Aile yakını bilgileriniz;
 • Müşterilerle ve potansiyel müşterilerle ilgili meslek ve eğitim bilgisi, hobiler ve zevkler dahil müşteri ve potansiyel müşteri bilgileriniz;
 • Müşterilerin ürün ve/veya hizmetlere ilişkin yapmış olduğu talep, şikayetler ve benzeri başvuru sonucunda elde edilen kişisel veriler dahil müşteri talep ve şikayet bilgileriniz.
 1. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: Yaşanabilecek acil durumlarda birimler ve kurumlar arasında iletişimin sağlanması gibi;
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: Çalışanların kullanıcı bilgilerinin yönetilmesi gibi;
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi: Tedarikçi çalışanı özlük dosyasının tutulması, Sigortasız çalışmanın önlenmesi gibi;
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi: Çalışan yakınlarının sağlık hizmetlerinden yararlanması gibi;
 • Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Denetçiler ve denetim birimi ile olan süreçlerin yürütülmesi gibi;
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi: İnternete erişiminin sağlanması gibi;
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi: İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5651 sayılı Kanun gibi yasal düzenlemelere uyulması gibi;
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi: Masrafların ödenmesi, aylık ve yıllık yasal beyannamelerin verilmesi gibi;
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini: Ziyaretçilerin işe giriş-çıkış saatlerinin kontrol edilmesi gibi;
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi: İş seyahatleri için konaklama, uçak rezervasyonlarının yapılması gibi;
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi: Muhtemel davalarda kişilerin ve Şirketin kendini koruyabilmesi gibi;
 • İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Kullanılan araçların ve kişilerin güvenliğinin sağlanması gibi;
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: E-posta gönderimi yapılması, Telefonla iletişime geçilmesi gibi;
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi: Üretim tesislerinde ve bölgelerde oluşan hurdaların satışının gerçekleştirilmesi gibi;
 • İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca faaliyetlerin yürütülmesi gibi;
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Yapılan işin takibi ve işin yapılması için yapılan iş izinlerini sağlamak gibi;
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Ulaşımının sağlanması gibi;
 • Mal, Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi: Tedarikçi seçme ve değerlendirme sürecinin yürütülmesi gibi;
 • Mal, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi: Üretimi yapılan malların satış faaliyetinin gerçekleştirilmesi gibi;
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi: Müşteriden gelen talep yazılarına cevap verilmesi gibi;
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi: Kurum bazında yapılan etkinliklerin, organizasyonların planlanması gibi;
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi: Dernek, birlik, mesleki gruplara üyelik yenileme sürecinin yürütülmesi gibi;
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi: Proje kapsamında danışmanlık alınacak firmanın belirlenmesi gibi;
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Taraf olunan sözleşmelerin hukuki olarak değerlendirmesi gibi;
 • Talep/Şikayetlerin Takibi: Kişilerin Şirketimize ilişkin şikayetlerinin alınması ve taleplerinin karşılanması gibi;
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: Tedarikçi seçme ve değerlendirme sürecinin yürütülmesi gibi;
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi: Holding ve tüm şirketlerde yatırım sonucu başlayacak inşaatlarda yüklenicinin çalışanlarına yönelik bilgilerin alınması gibi;
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi: Resmi kurumlardan ve mahkemelerden gelen müzekkerelere/yazılara cevap verilmesi gibi;
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması gibi;
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yönetilmesi: Müşterilere raporlama ve bilgilendirme yapılması gibi;
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi: Müşteri şikayetlerini doğru bir şekilde cevaplanabilmesi gibi;
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi: Tedarikçi sözleşmelerinin oluşturulması, Hizmet alan kişilerden ücretin alınması gibi;
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması: Şirketimizin veri sorumlusu olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi gibi;
 • Çalışan/Stajyer Adaylarının İş Başvurularının Değerlendirilmesi, Mülakatların ve Görüşmelerin yapılması: Özgeçmişlerinde referans olarak gösterdikleri kişiler ile iletişime geçilmesi gibi.
 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:

 • E-posta, SMS, kartvizitler,
 • Telefon, Faks,
 • CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları),
 • Fiziki form,
 • İnternet sitemiz,
 • Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,
 • Yüz yüze görüşmeler,
 • Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.
 1. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, Şirketin hakkını tesis etmesi, savunması ve koruması için zorunlu olması, Şirketin meşru menfaatini yerine getirmesi için zorunlu olması, fiili imkansızlık sebebiyle rızasını açıklayacak durumda olmayan kişinin verisinin işlenmesinin zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması dahil Kanun’un 5. maddesinde ve sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin verilerin sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işlenmesi ve özel nitelikli kişisel verilern işlenmesinde ilgili kişinin açık rızasının bulunması dahilinde KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak bazı kişisel verileriniz, işin yürütülmesinin sağlanması amacı ile yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili kişilere, topluluk şirketlerine ve gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

Ek Kişisel Verileri Koruma Kanunu Metinleri


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.