VİNÇ OPERASYONLARI ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK KAMERA KAYITLARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, Hasçelik unvanına sahip Şirketimizin, İş Güvenliği Kurulu’nu 28.03.2022  tarihli, 20.03.2022 tarihli Mahsun Çelebidir İş Kazası Toplantı Kararına istinaden vinç operasyonları kapsamında vinç içerisinde konumlandırılacak kamera ile görüntü kaydı alınması suretiyle gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetlerine ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.
 1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz
Şirketimiz; vinç operasyon faaliyetleriyle ilgili olarak, iş kazalarının önlenmesi / iş yeri güvenliğinin sağlanabilmesi ve bu kapsamda gerekli denetimlerin yapılabilmesi/önlemlerin alınabilmesi amacıyla, vinç içerisine yerleştireceği kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla, kişilerin görüntüsünü kamera kaydı altına almak suretiyle kişisel verilerini işlemektedir. Vinç içerisine yerleştirilecek kamera ile ses kaydı alınmayacaktır.
 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Şirketimiz, vinç operasyon faaliyetleriyle ilgili olarak vinç içerisine yerleştirilecek kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla elde ettiği kişisel verilerinizi; 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunlara dayanarak çıkarılan yönetmelik ve tebliğler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ikincil mevzuatta açıkça öngörülen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK madde 5(2)(a)’da belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, KVKK madde 5(2)(ç)’de belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, KVKK madde 5(2)(e)’de belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve KVKK madde 5(2)(f)’de belirtilen “veri sorumlusu olan İşletmemizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir. Şirketimiz, kişisel verilerinizin işlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK, KVKK’ya dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek kayıt faaliyetinde sürekli (kesintisiz-düzenli) izleme yetkisi hiç kimseye verilmeyecek; kaza durumunda yahut olası bir kaza durumunun engellenmesi kapsamında gerekli önlemlerin alınabilmesi için sadece İş Güvenliği Uzmanı tarafından bu amaçla sınırlı olarak bir izleme gerçekleştirilebilecektir. Yasal zorunluluklar çerçevesinde, Savcılık, Mahkeme ve Kolluk Kuvvetleri ile yapılacak paylaşımlar bundan müstesnadır.
 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Yukarıda ifade edilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında ve bu amaçlarla sınırlı olacak şekilde KVKK m.4’te öngörülen ilkelere uygun bir şekilde işlenmektedir:
 1. İşveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, disiplin süreçlerinin yürütülmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası,
 2. Kamu güvenliğine ve iş kazalarına ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
 3. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 4. Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,
 5. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 6. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 7. Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 8. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 9. Fiziksel mekân güvenliğinin temini.
Bu doğrultuda, güvenlik kamerası izleme açısı, ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek şekilde bir veri işleme faaliyeti yapılmamaktadır.
 1. Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi
Kayda alınan kişisel veriler hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Şirketimizde, kamera ile elde edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 30 (otuz) gündür. Bu sürenin sonunda, Şirketimizin imha politikası çerçevesinde, ilk periyodik imha zamanında ilgili veriler imha edilecektir.
 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçi veya Yurt Dışı Aktarımı
Kamera sistemlerine ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hukuken yetkili kamu kurumlarına, adli mercilere ve kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Yukarıda belirtilenler haricinde kişisel verileriniz yurt içi veya yurt dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır. Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen haller dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarımının gerekmesi halinde buna ilişkin olarak tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılacak ve KVKK’ya uygunluk sağlanacaktır.
 1. KVKK Kapsamında Veri Öznesi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız
KVKK ve yürürlükte bulunan ilgili diğer mevzuat çerçevesinde:
 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 2. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 3. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
 1. Başvuru Hakkının İstisnaları
Kanun’un 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan yararlanmanız mümkün olmayacaktır.
 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 
 1. Haklarınız Kapsamında Başvuru Yolları
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilirsiniz. KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte;
 • Şahsen başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, İşletmemizin TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas O.S.B. 1. Cad. No: 17 41420 Çayırova / Kocaeli / TR T: +90 (262) 676 70 00 F: +90 (262) 676 70 09 adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, İşletmemizin TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas O.S.B. 1. Cad. No: 17 41420 Çayırova / Kocaeli / TR T: +90 (262) 676 70 00 F: +90 (262) 676 70 09 adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, kvkk@faydasicok.com e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.